รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2006.1399
Title การสังเคราะห์งานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ของครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน /
Creator จินตนา ศรีราตรี
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2549
Keyword วิจัยในชั้นเรียน ,ครู ,การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7

บรรณานุกรม

จินตนา ศรีราตรี, (2549) การสังเคราะห์งานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ของครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน /. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,:ม.ป.ท.
จินตนา ศรีราตรี, 2549. การสังเคราะห์งานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ของครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,;
จินตนา ศรีราตรี, การสังเคราะห์งานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ของครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.