รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2006.1399
Title การสังเคราะห์งานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ของครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน /
Creator จินตนา ศรีราตรี
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2549
Keywords 1. วิจัยในชั้นเรียน(ชุดที่1)
2. ครู(ชุดที่2)
3. การศึกษาขั้นพื้นฐาน(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7

บรรณานุกรม

จินตนา ศรีราตรี. (2549). การสังเคราะห์งานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ของครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน /.
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
จินตนา ศรีราตรี. 2549. "การสังเคราะห์งานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ของครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
จินตนา ศรีราตรี. "การสังเคราะห์งานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ของครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2549. Print.