รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2006.1258
Title การบริหารเวชภัณฑ์ /
Creator พลภัทร์ จินตโกวิท
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2549
ISBN 974-14-2565-1
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1

บรรณานุกรม

พลภัทร์ จินตโกวิท, (2549) การบริหารเวชภัณฑ์ /. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,:ม.ป.ท.
พลภัทร์ จินตโกวิท, 2549. การบริหารเวชภัณฑ์ /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,;
พลภัทร์ จินตโกวิท, การบริหารเวชภัณฑ์ /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.