รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2005.297
Title การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำในร่างกาย หลังได้รับการรักษาด้วยยาเลอร์คานิดิปีนและแอมโลดิปีน ในผู้ป่วยนอกโรคความดันโลหิตสูง /
Creator สิริลักษณ์ วีระยุทธวิไล
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2548
Keywords 1. เลอร์คานิดิปีน(ชุดที่1)
2. แอมโลดิปีน(ชุดที่2)
3. ความดันเลือดสูง(ชุดที่3)
ISBN 974-14-1888-4
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

สิริลักษณ์ วีระยุทธวิไล. (2548). การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำในร่างกาย หลังได้รับการรักษาด้วยยาเลอร์คานิดิปีนและแอมโลดิปีน ในผู้ป่วยนอกโรคความดันโลหิตสูง /.
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
สิริลักษณ์ วีระยุทธวิไล. 2548. "การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำในร่างกาย หลังได้รับการรักษาด้วยยาเลอร์คานิดิปีนและแอมโลดิปีน ในผู้ป่วยนอกโรคความดันโลหิตสูง /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
สิริลักษณ์ วีระยุทธวิไล. "การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำในร่างกาย หลังได้รับการรักษาด้วยยาเลอร์คานิดิปีนและแอมโลดิปีน ในผู้ป่วยนอกโรคความดันโลหิตสูง /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2548. Print.