รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2005.297
Title การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำในร่างกาย หลังได้รับการรักษาด้วยยาเลอร์คานิดิปีนและแอมโลดิปีน ในผู้ป่วยนอกโรคความดันโลหิตสูง /
Creator สิริลักษณ์ วีระยุทธวิไล
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2548
Keyword เลอร์คานิดิปีน ,แอมโลดิปีน ,ความดันเลือดสูง
ISBN 974-14-1888-4
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

สิริลักษณ์ วีระยุทธวิไล, (2548) การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำในร่างกาย หลังได้รับการรักษาด้วยยาเลอร์คานิดิปีนและแอมโลดิปีน ในผู้ป่วยนอกโรคความดันโลหิตสูง /. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,:ม.ป.ท.
สิริลักษณ์ วีระยุทธวิไล, 2548. การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำในร่างกาย หลังได้รับการรักษาด้วยยาเลอร์คานิดิปีนและแอมโลดิปีน ในผู้ป่วยนอกโรคความดันโลหิตสูง /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,;
สิริลักษณ์ วีระยุทธวิไล, การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำในร่างกาย หลังได้รับการรักษาด้วยยาเลอร์คานิดิปีนและแอมโลดิปีน ในผู้ป่วยนอกโรคความดันโลหิตสูง /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.