รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2005.295
Title การเปรียบเทียบอำนาจของการทดสอบเทียบความกลมกลืน สำหรับตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ /
Creator งามพิศ ชัยสงคราม
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2548
Keyword การทดสอบเทียบความกลมกลืน ,การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ
ISBN 974-14-3794-3
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

งามพิศ ชัยสงคราม, (2548) การเปรียบเทียบอำนาจของการทดสอบเทียบความกลมกลืน สำหรับตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ /. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,:ม.ป.ท.
งามพิศ ชัยสงคราม, 2548. การเปรียบเทียบอำนาจของการทดสอบเทียบความกลมกลืน สำหรับตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,;
งามพิศ ชัยสงคราม, การเปรียบเทียบอำนาจของการทดสอบเทียบความกลมกลืน สำหรับตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.