รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2005.295
Title การเปรียบเทียบอำนาจของการทดสอบเทียบความกลมกลืน สำหรับตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ /
Creator งามพิศ ชัยสงคราม
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2548
Keywords 1. การทดสอบเทียบความกลมกลืน(ชุดที่1)
2. การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ(ชุดที่2)
ISBN 974-14-3794-3
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

งามพิศ ชัยสงคราม. (2548). การเปรียบเทียบอำนาจของการทดสอบเทียบความกลมกลืน สำหรับตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ /.
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
งามพิศ ชัยสงคราม. 2548. "การเปรียบเทียบอำนาจของการทดสอบเทียบความกลมกลืน สำหรับตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
งามพิศ ชัยสงคราม. "การเปรียบเทียบอำนาจของการทดสอบเทียบความกลมกลืน สำหรับตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2548. Print.