รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2004.488
Title การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุของประชากรไทย /
Creator วิไลวรรณ ธรรมนิติเวทย์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2547
Keyword อุบัติเหตุ ,บาดเจ็บ
ISBN 974-17-6416-2
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

วิไลวรรณ ธรรมนิติเวทย์, (2547) การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุของประชากรไทย /. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,:ม.ป.ท.
วิไลวรรณ ธรรมนิติเวทย์, 2547. การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุของประชากรไทย /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,;
วิไลวรรณ ธรรมนิติเวทย์, การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุของประชากรไทย /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.