รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2004.488
Title การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุของประชากรไทย /
Creator วิไลวรรณ ธรรมนิติเวทย์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2547
Keywords 1. อุบัติเหตุ(ชุดที่1)
2. บาดเจ็บ(ชุดที่2)
ISBN 974-17-6416-2
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

วิไลวรรณ ธรรมนิติเวทย์. (2547). การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุของประชากรไทย /.
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
วิไลวรรณ ธรรมนิติเวทย์. 2547. "การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุของประชากรไทย /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
วิไลวรรณ ธรรมนิติเวทย์. "การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุของประชากรไทย /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2547. Print.