รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2004.487
Title การสร้างสรรค์ภาพในสิ่งพิมพ์โฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์ โดยใช้ประโยชน์ในเชิงกายภาพเป็นจุดขาย /
Creator นารี เหลืองวิทิตกูล
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2547
Keywords 1. การสร้างสรรค์(ชุดที่1)
2. โฆษณา(ชุดที่2)
3. ผลิตภัณฑ์(ชุดที่3)
ISBN 974-17-6522-3
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

นารี เหลืองวิทิตกูล. (2547). การสร้างสรรค์ภาพในสิ่งพิมพ์โฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์ โดยใช้ประโยชน์ในเชิงกายภาพเป็นจุดขาย /.
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
นารี เหลืองวิทิตกูล. 2547. "การสร้างสรรค์ภาพในสิ่งพิมพ์โฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์ โดยใช้ประโยชน์ในเชิงกายภาพเป็นจุดขาย /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
นารี เหลืองวิทิตกูล. "การสร้างสรรค์ภาพในสิ่งพิมพ์โฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์ โดยใช้ประโยชน์ในเชิงกายภาพเป็นจุดขาย /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2547. Print.