รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2004.487
Title การสร้างสรรค์ภาพในสิ่งพิมพ์โฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์ โดยใช้ประโยชน์ในเชิงกายภาพเป็นจุดขาย /
Creator นารี เหลืองวิทิตกูล
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2547
Keyword การสร้างสรรค์ ,โฆษณา ,ผลิตภัณฑ์
ISBN 974-17-6522-3
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

นารี เหลืองวิทิตกูล, (2547) การสร้างสรรค์ภาพในสิ่งพิมพ์โฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์ โดยใช้ประโยชน์ในเชิงกายภาพเป็นจุดขาย /. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,:ม.ป.ท.
นารี เหลืองวิทิตกูล, 2547. การสร้างสรรค์ภาพในสิ่งพิมพ์โฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์ โดยใช้ประโยชน์ในเชิงกายภาพเป็นจุดขาย /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,;
นารี เหลืองวิทิตกูล, การสร้างสรรค์ภาพในสิ่งพิมพ์โฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์ โดยใช้ประโยชน์ในเชิงกายภาพเป็นจุดขาย /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.