รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2004.486
Title การปรับที่อยู่อาศัยเดิมเป็น "โฮมสเตย์" ของชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม /
Creator นราธิป ผลบุณยรักษ์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2547
Keywords 1. ที่อยู่อาศัย(ชุดที่1)
2. ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ชุดที่2)
ISBN 974-17-5917-17
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

นราธิป ผลบุณยรักษ์. (2547). การปรับที่อยู่อาศัยเดิมเป็น "โฮมสเตย์" ของชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม /.
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
นราธิป ผลบุณยรักษ์. 2547. "การปรับที่อยู่อาศัยเดิมเป็น "โฮมสเตย์" ของชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
นราธิป ผลบุณยรักษ์. "การปรับที่อยู่อาศัยเดิมเป็น "โฮมสเตย์" ของชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2547. Print.