รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2004.485
Title การศึกษาการค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกันตามแนวดิ่ง ระหว่างประเทศญี่ปุ่น กับประเทศในกลุ่มอาเซียน /
Creator คมกริช วงศ์แข
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2547
Keywords 1. การค้า(ชุดที่1)
2. ญี่ปุ่น(ชุดที่2)
ISBN 974-53-2184-2
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

คมกริช วงศ์แข. (2547). การศึกษาการค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกันตามแนวดิ่ง ระหว่างประเทศญี่ปุ่น กับประเทศในกลุ่มอาเซียน /.
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
คมกริช วงศ์แข. 2547. "การศึกษาการค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกันตามแนวดิ่ง ระหว่างประเทศญี่ปุ่น กับประเทศในกลุ่มอาเซียน /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
คมกริช วงศ์แข. "การศึกษาการค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกันตามแนวดิ่ง ระหว่างประเทศญี่ปุ่น กับประเทศในกลุ่มอาเซียน /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2547. Print.