รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2004.485
Title การศึกษาการค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกันตามแนวดิ่ง ระหว่างประเทศญี่ปุ่น กับประเทศในกลุ่มอาเซียน /
Creator คมกริช วงศ์แข
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2547
Keyword การค้า ,ญี่ปุ่น
ISBN 974-53-2184-2
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

คมกริช วงศ์แข, (2547) การศึกษาการค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกันตามแนวดิ่ง ระหว่างประเทศญี่ปุ่น กับประเทศในกลุ่มอาเซียน /. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,:ม.ป.ท.
คมกริช วงศ์แข, 2547. การศึกษาการค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกันตามแนวดิ่ง ระหว่างประเทศญี่ปุ่น กับประเทศในกลุ่มอาเซียน /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,;
คมกริช วงศ์แข, การศึกษาการค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกันตามแนวดิ่ง ระหว่างประเทศญี่ปุ่น กับประเทศในกลุ่มอาเซียน /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.