รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2004.357
Title อิทธิพลที่ส่งผลต่อสถาปัตยกรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ต /
Creator ปรียชนัน สายสาคเรศ
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2547
Keyword ตึกแถว ,ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ,สถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุเกส
ISBN 974-17-5979-7
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ปรียชนัน สายสาคเรศ, (2547) อิทธิพลที่ส่งผลต่อสถาปัตยกรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ต /. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,:ม.ป.ท.
ปรียชนัน สายสาคเรศ, 2547. อิทธิพลที่ส่งผลต่อสถาปัตยกรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ต /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,;
ปรียชนัน สายสาคเรศ, อิทธิพลที่ส่งผลต่อสถาปัตยกรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ต /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.