รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2004.357
Title อิทธิพลที่ส่งผลต่อสถาปัตยกรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ต /
Creator ปรียชนัน สายสาคเรศ
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2547
Keywords 1. ตึกแถว(ชุดที่1)
2. ย่านเมืองเก่าภูเก็ต(ชุดที่2)
3. สถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุเกส(ชุดที่3)
ISBN 974-17-5979-7
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ปรียชนัน สายสาคเรศ. (2547). อิทธิพลที่ส่งผลต่อสถาปัตยกรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ต /.
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ปรียชนัน สายสาคเรศ. 2547. "อิทธิพลที่ส่งผลต่อสถาปัตยกรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ต /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ปรียชนัน สายสาคเรศ. "อิทธิพลที่ส่งผลต่อสถาปัตยกรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ต /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2547. Print.