รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2004.356
Title ธาตุอาหารและธาตุพิษบางชนิดที่ตกค้างในดินและลูกข้าว ภายหลังการเติมเถ้าลอยลิกไนต์ ในการปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 /
Creator วัลนิกา หมั่นเพียรสุข
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2547
Keyword ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ,ขี้เถ้าลอย
ISBN 974-53-1545-1
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

วัลนิกา หมั่นเพียรสุข, (2547) ธาตุอาหารและธาตุพิษบางชนิดที่ตกค้างในดินและลูกข้าว ภายหลังการเติมเถ้าลอยลิกไนต์ ในการปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 /. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,:ม.ป.ท.
วัลนิกา หมั่นเพียรสุข, 2547. ธาตุอาหารและธาตุพิษบางชนิดที่ตกค้างในดินและลูกข้าว ภายหลังการเติมเถ้าลอยลิกไนต์ ในการปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,;
วัลนิกา หมั่นเพียรสุข, ธาตุอาหารและธาตุพิษบางชนิดที่ตกค้างในดินและลูกข้าว ภายหลังการเติมเถ้าลอยลิกไนต์ ในการปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.