รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2004.356
Title ธาตุอาหารและธาตุพิษบางชนิดที่ตกค้างในดินและลูกข้าว ภายหลังการเติมเถ้าลอยลิกไนต์ ในการปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 /
Creator วัลนิกา หมั่นเพียรสุข
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2547
Keywords 1. ข้าวขาวดอกมะลิ 105(ชุดที่1)
2. ขี้เถ้าลอย(ชุดที่2)
ISBN 974-53-1545-1
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

วัลนิกา หมั่นเพียรสุข. (2547). ธาตุอาหารและธาตุพิษบางชนิดที่ตกค้างในดินและลูกข้าว ภายหลังการเติมเถ้าลอยลิกไนต์ ในการปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 /.
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
วัลนิกา หมั่นเพียรสุข. 2547. "ธาตุอาหารและธาตุพิษบางชนิดที่ตกค้างในดินและลูกข้าว ภายหลังการเติมเถ้าลอยลิกไนต์ ในการปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
วัลนิกา หมั่นเพียรสุข. "ธาตุอาหารและธาตุพิษบางชนิดที่ตกค้างในดินและลูกข้าว ภายหลังการเติมเถ้าลอยลิกไนต์ ในการปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2547. Print.