รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2004.355
Title ความสัมพันธ์ของดัชนีชี้วัดทางการเงิน กับการจัดอันดับเครดิตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /
Creator ชุติกาญจน์ ชำนาญพฤกษา
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2547
ISBN 974-53-1505-2
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ชุติกาญจน์ ชำนาญพฤกษา, (2547) ความสัมพันธ์ของดัชนีชี้วัดทางการเงิน กับการจัดอันดับเครดิตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,:ม.ป.ท.
ชุติกาญจน์ ชำนาญพฤกษา, 2547. ความสัมพันธ์ของดัชนีชี้วัดทางการเงิน กับการจัดอันดับเครดิตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,;
ชุติกาญจน์ ชำนาญพฤกษา, ความสัมพันธ์ของดัชนีชี้วัดทางการเงิน กับการจัดอันดับเครดิตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.