รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2004.355
Title ความสัมพันธ์ของดัชนีชี้วัดทางการเงิน กับการจัดอันดับเครดิตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /
Creator ชุติกาญจน์ ชำนาญพฤกษา
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2547
Keywords ตัวบ่งชี้ทางการเงิน
ISBN 974-53-1505-2
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ชุติกาญจน์ ชำนาญพฤกษา. (2547). ความสัมพันธ์ของดัชนีชี้วัดทางการเงิน กับการจัดอันดับเครดิตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /.
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ชุติกาญจน์ ชำนาญพฤกษา. 2547. "ความสัมพันธ์ของดัชนีชี้วัดทางการเงิน กับการจัดอันดับเครดิตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ชุติกาญจน์ ชำนาญพฤกษา. "ความสัมพันธ์ของดัชนีชี้วัดทางการเงิน กับการจัดอันดับเครดิตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2547. Print.