รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2004.354
Title ผลของสารสกัดยาหอมต่อการทำงานของหัวใจ ที่แยกจากกายหนูพร้อมหลอดเลือด /
Creator ณัฐพร พลแสน
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2547
ISBN 974-53-1870-1
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ณัฐพร พลแสน, (2547) ผลของสารสกัดยาหอมต่อการทำงานของหัวใจ ที่แยกจากกายหนูพร้อมหลอดเลือด /. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,:ม.ป.ท.
ณัฐพร พลแสน, 2547. ผลของสารสกัดยาหอมต่อการทำงานของหัวใจ ที่แยกจากกายหนูพร้อมหลอดเลือด /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,;
ณัฐพร พลแสน, ผลของสารสกัดยาหอมต่อการทำงานของหัวใจ ที่แยกจากกายหนูพร้อมหลอดเลือด /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.