รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2004.353
Title ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารทางเพศ และการเห็นคุณค่าในตนเองต่อความพึงพอใจทางเพศ ของผู้หญิงที่สมรสแล้วในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น /
Creator สุรางค์รัตน์ คงศรี
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2547
Keyword การสื่อสารทางเพศ ,เพศ ,สตรีที่สมรส
ISBN 974-17-6592-4
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

สุรางค์รัตน์ คงศรี, (2547) ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารทางเพศ และการเห็นคุณค่าในตนเองต่อความพึงพอใจทางเพศ ของผู้หญิงที่สมรสแล้วในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น /. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,:ม.ป.ท.
สุรางค์รัตน์ คงศรี, 2547. ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารทางเพศ และการเห็นคุณค่าในตนเองต่อความพึงพอใจทางเพศ ของผู้หญิงที่สมรสแล้วในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,;
สุรางค์รัตน์ คงศรี, ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารทางเพศ และการเห็นคุณค่าในตนเองต่อความพึงพอใจทางเพศ ของผู้หญิงที่สมรสแล้วในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.