รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2004.353
Title ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารทางเพศ และการเห็นคุณค่าในตนเองต่อความพึงพอใจทางเพศ ของผู้หญิงที่สมรสแล้วในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น /
Creator สุรางค์รัตน์ คงศรี
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2547
Keywords 1. การสื่อสารทางเพศ(ชุดที่1)
2. เพศ(ชุดที่2)
3. สตรีที่สมรส(ชุดที่3)
ISBN 974-17-6592-4
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

สุรางค์รัตน์ คงศรี. (2547). ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารทางเพศ และการเห็นคุณค่าในตนเองต่อความพึงพอใจทางเพศ ของผู้หญิงที่สมรสแล้วในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น /.
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
สุรางค์รัตน์ คงศรี. 2547. "ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารทางเพศ และการเห็นคุณค่าในตนเองต่อความพึงพอใจทางเพศ ของผู้หญิงที่สมรสแล้วในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
สุรางค์รัตน์ คงศรี. "ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารทางเพศ และการเห็นคุณค่าในตนเองต่อความพึงพอใจทางเพศ ของผู้หญิงที่สมรสแล้วในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2547. Print.