รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2004.352
Title การใช้สิทธิสวัสดิการเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาผู้ที่ทำงานในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี /
Creator ประภัทรา ธรรมพันธุ์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2547
Keyword สินเชื่อที่อยู่อาศัย ,สวัสดิการในโรงงาน ,เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร
ISBN 974-53-1788-8
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ประภัทรา ธรรมพันธุ์, (2547) การใช้สิทธิสวัสดิการเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาผู้ที่ทำงานในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี /. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,:ม.ป.ท.
ประภัทรา ธรรมพันธุ์, 2547. การใช้สิทธิสวัสดิการเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาผู้ที่ทำงานในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,;
ประภัทรา ธรรมพันธุ์, การใช้สิทธิสวัสดิการเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาผู้ที่ทำงานในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.