รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2004.352
Title การใช้สิทธิสวัสดิการเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาผู้ที่ทำงานในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี /
Creator ประภัทรา ธรรมพันธุ์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2547
Keywords 1. สินเชื่อที่อยู่อาศัย(ชุดที่1)
2. สวัสดิการในโรงงาน(ชุดที่2)
3. เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร(ชุดที่3)
ISBN 974-53-1788-8
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ประภัทรา ธรรมพันธุ์. (2547). การใช้สิทธิสวัสดิการเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาผู้ที่ทำงานในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี /.
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ประภัทรา ธรรมพันธุ์. 2547. "การใช้สิทธิสวัสดิการเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาผู้ที่ทำงานในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ประภัทรา ธรรมพันธุ์. "การใช้สิทธิสวัสดิการเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาผู้ที่ทำงานในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2547. Print.