รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2004.351
Title ผลของลักษณะความขรุขระพื้นผิว ที่มีต่อลักษณะการคงตัวของบรรยากาศ ในกรุงเทพมหานคร /
Creator เกศวรา สิทธิโชค
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2547
Keyword บรรยากาศ ,มลพิษทางอากาศ
ISBN 974-17-6633-5
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

เกศวรา สิทธิโชค, (2547) ผลของลักษณะความขรุขระพื้นผิว ที่มีต่อลักษณะการคงตัวของบรรยากาศ ในกรุงเทพมหานคร /. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,:ม.ป.ท.
เกศวรา สิทธิโชค, 2547. ผลของลักษณะความขรุขระพื้นผิว ที่มีต่อลักษณะการคงตัวของบรรยากาศ ในกรุงเทพมหานคร /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,;
เกศวรา สิทธิโชค, ผลของลักษณะความขรุขระพื้นผิว ที่มีต่อลักษณะการคงตัวของบรรยากาศ ในกรุงเทพมหานคร /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.