รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2004.351
Title ผลของลักษณะความขรุขระพื้นผิว ที่มีต่อลักษณะการคงตัวของบรรยากาศ ในกรุงเทพมหานคร /
Creator เกศวรา สิทธิโชค
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2547
Keywords 1. บรรยากาศ(ชุดที่1)
2. มลพิษทางอากาศ(ชุดที่2)
ISBN 974-17-6633-5
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

เกศวรา สิทธิโชค. (2547). ผลของลักษณะความขรุขระพื้นผิว ที่มีต่อลักษณะการคงตัวของบรรยากาศ ในกรุงเทพมหานคร /.
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
เกศวรา สิทธิโชค. 2547. "ผลของลักษณะความขรุขระพื้นผิว ที่มีต่อลักษณะการคงตัวของบรรยากาศ ในกรุงเทพมหานคร /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
เกศวรา สิทธิโชค. "ผลของลักษณะความขรุขระพื้นผิว ที่มีต่อลักษณะการคงตัวของบรรยากาศ ในกรุงเทพมหานคร /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2547. Print.