รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2004.350
Title ปริมาณฟลูออไรด์ที่ถูกดูดซับในผิวเคลือบฟัน ภายหลังการใช้น้ำยาบ้วนปากของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และชนิดที่จำหน่ายในท้องตลาด : การศึกษาในมนุษย์ /
Creator ภัทธิรา ชยุติ
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2547
Keywords 1. น้ำยาบ้วนปาก(ชุดที่1)
2. ผิวเคลือบฟัน(ชุดที่2)
3. ฟลูออไรด์(ชุดที่3)
ISBN 974-53-1065-4
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ภัทธิรา ชยุติ. (2547). ปริมาณฟลูออไรด์ที่ถูกดูดซับในผิวเคลือบฟัน ภายหลังการใช้น้ำยาบ้วนปากของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และชนิดที่จำหน่ายในท้องตลาด : การศึกษาในมนุษย์ /.
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ภัทธิรา ชยุติ. 2547. "ปริมาณฟลูออไรด์ที่ถูกดูดซับในผิวเคลือบฟัน ภายหลังการใช้น้ำยาบ้วนปากของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และชนิดที่จำหน่ายในท้องตลาด : การศึกษาในมนุษย์ /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ภัทธิรา ชยุติ. "ปริมาณฟลูออไรด์ที่ถูกดูดซับในผิวเคลือบฟัน ภายหลังการใช้น้ำยาบ้วนปากของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และชนิดที่จำหน่ายในท้องตลาด : การศึกษาในมนุษย์ /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2547. Print.