รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2004.350
Title ปริมาณฟลูออไรด์ที่ถูกดูดซับในผิวเคลือบฟัน ภายหลังการใช้น้ำยาบ้วนปากของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และชนิดที่จำหน่ายในท้องตลาด : การศึกษาในมนุษย์ /
Creator ภัทธิรา ชยุติ
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2547
Keyword น้ำยาบ้วนปาก ,ผิวเคลือบฟัน ,ฟลูออไรด์
ISBN 974-53-1065-4
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ภัทธิรา ชยุติ, (2547) ปริมาณฟลูออไรด์ที่ถูกดูดซับในผิวเคลือบฟัน ภายหลังการใช้น้ำยาบ้วนปากของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และชนิดที่จำหน่ายในท้องตลาด : การศึกษาในมนุษย์ /. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,:ม.ป.ท.
ภัทธิรา ชยุติ, 2547. ปริมาณฟลูออไรด์ที่ถูกดูดซับในผิวเคลือบฟัน ภายหลังการใช้น้ำยาบ้วนปากของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และชนิดที่จำหน่ายในท้องตลาด : การศึกษาในมนุษย์ /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,;
ภัทธิรา ชยุติ, ปริมาณฟลูออไรด์ที่ถูกดูดซับในผิวเคลือบฟัน ภายหลังการใช้น้ำยาบ้วนปากของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และชนิดที่จำหน่ายในท้องตลาด : การศึกษาในมนุษย์ /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.