รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2004.349
Title การใช้น้ำส้มสายชู ในการตรวจหามะเร็งในช่องปาก /
Creator อโนชา ซื่อสุวรรณ
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2547
Keywords 1. น้ำส้มสายชู(ชุดที่1)
2. ช่องปาก(ชุดที่2)
3. มะเร็ง(ชุดที่3)
ISBN 974-53-1363-7
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

อโนชา ซื่อสุวรรณ. (2547). การใช้น้ำส้มสายชู ในการตรวจหามะเร็งในช่องปาก /.
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
อโนชา ซื่อสุวรรณ. 2547. "การใช้น้ำส้มสายชู ในการตรวจหามะเร็งในช่องปาก /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
อโนชา ซื่อสุวรรณ. "การใช้น้ำส้มสายชู ในการตรวจหามะเร็งในช่องปาก /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2547. Print.