รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2004.349
Title การใช้น้ำส้มสายชู ในการตรวจหามะเร็งในช่องปาก /
Creator อโนชา ซื่อสุวรรณ
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2547
Keyword น้ำส้มสายชู ,ช่องปาก ,มะเร็ง
ISBN 974-53-1363-7
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

อโนชา ซื่อสุวรรณ, (2547) การใช้น้ำส้มสายชู ในการตรวจหามะเร็งในช่องปาก /. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,:ม.ป.ท.
อโนชา ซื่อสุวรรณ, 2547. การใช้น้ำส้มสายชู ในการตรวจหามะเร็งในช่องปาก /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,;
อโนชา ซื่อสุวรรณ, การใช้น้ำส้มสายชู ในการตรวจหามะเร็งในช่องปาก /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.