รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2004.348
Title การแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารของอุตสาหกรรม และความสามารถในการคาดการณ์อัตราผลตอบแทน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /
Creator ศักรี จิรวิชญ
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2547
Keywords 1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ชุดที่1)
2. อัตราผลตอบแทน(ชุดที่2)
3. การสื่อสารทางการตลาด(ชุดที่3)
ISBN 974-53-1914-7
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ศักรี จิรวิชญ. (2547). การแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารของอุตสาหกรรม และความสามารถในการคาดการณ์อัตราผลตอบแทน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /.
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ศักรี จิรวิชญ. 2547. "การแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารของอุตสาหกรรม และความสามารถในการคาดการณ์อัตราผลตอบแทน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ศักรี จิรวิชญ. "การแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารของอุตสาหกรรม และความสามารถในการคาดการณ์อัตราผลตอบแทน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2547. Print.