รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2004.348
Title การแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารของอุตสาหกรรม และความสามารถในการคาดการณ์อัตราผลตอบแทน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /
Creator ศักรี จิรวิชญ
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2547
Keyword ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ,อัตราผลตอบแทน ,การสื่อสารทางการตลาด
ISBN 974-53-1914-7
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ศักรี จิรวิชญ, (2547) การแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารของอุตสาหกรรม และความสามารถในการคาดการณ์อัตราผลตอบแทน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,:ม.ป.ท.
ศักรี จิรวิชญ, 2547. การแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารของอุตสาหกรรม และความสามารถในการคาดการณ์อัตราผลตอบแทน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,;
ศักรี จิรวิชญ, การแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารของอุตสาหกรรม และความสามารถในการคาดการณ์อัตราผลตอบแทน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.