รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2004.347
Title การเดินทางของนักเรียนกับปัญหาการจราจร ในเทศบาลนครอุดรธานี /
Creator วรวิมล นิมิตร
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2547
Keyword การเดินทาง ,จราจร
ISBN 974-53-1834-5
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

วรวิมล นิมิตร, (2547) การเดินทางของนักเรียนกับปัญหาการจราจร ในเทศบาลนครอุดรธานี /. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,:ม.ป.ท.
วรวิมล นิมิตร, 2547. การเดินทางของนักเรียนกับปัญหาการจราจร ในเทศบาลนครอุดรธานี /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,;
วรวิมล นิมิตร, การเดินทางของนักเรียนกับปัญหาการจราจร ในเทศบาลนครอุดรธานี /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.