รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2004.346
Title รูปแบบและการใช้อาคารศูนย์บริหารราชการระดับจังหวัด กรณีศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ชุมพร และระยอง /
Creator ชาญวิชญ์ สิริสุนทรานนท์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2547
Keywords 1. ศูนย์บริหารราชการ(ชุดที่1)
2. อาคารราชการ(ชุดที่2)
ISBN 974-53-1873-6
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ชาญวิชญ์ สิริสุนทรานนท์. (2547). รูปแบบและการใช้อาคารศูนย์บริหารราชการระดับจังหวัด กรณีศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ชุมพร และระยอง /.
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ชาญวิชญ์ สิริสุนทรานนท์. 2547. "รูปแบบและการใช้อาคารศูนย์บริหารราชการระดับจังหวัด กรณีศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ชุมพร และระยอง /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ชาญวิชญ์ สิริสุนทรานนท์. "รูปแบบและการใช้อาคารศูนย์บริหารราชการระดับจังหวัด กรณีศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ชุมพร และระยอง /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2547. Print.