รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2004.344
Title การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการให้บริการตรวจรักษาโรคทางศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล /
Creator ธีระพงษ์ เลิศทิฐิวงศ์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2547
Keyword ระบบสารสนเทศ ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน่วยศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ,บริการตรวจรักษาโรค
ISBN 974-17-6567-3
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ธีระพงษ์ เลิศทิฐิวงศ์, (2547) การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการให้บริการตรวจรักษาโรคทางศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล /. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,:ม.ป.ท.
ธีระพงษ์ เลิศทิฐิวงศ์, 2547. การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการให้บริการตรวจรักษาโรคทางศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,;
ธีระพงษ์ เลิศทิฐิวงศ์, การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการให้บริการตรวจรักษาโรคทางศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.