รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2004.344
Title การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการให้บริการตรวจรักษาโรคทางศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล /
Creator ธีระพงษ์ เลิศทิฐิวงศ์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2547
Keywords 1. ระบบสารสนเทศ(ชุดที่1)
2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน่วยศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล(ชุดที่2)
3. บริการตรวจรักษาโรค(ชุดที่3)
ISBN 974-17-6567-3
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ธีระพงษ์ เลิศทิฐิวงศ์. (2547). การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการให้บริการตรวจรักษาโรคทางศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล /.
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ธีระพงษ์ เลิศทิฐิวงศ์. 2547. "การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการให้บริการตรวจรักษาโรคทางศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ธีระพงษ์ เลิศทิฐิวงศ์. "การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการให้บริการตรวจรักษาโรคทางศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2547. Print.