รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2004.343
Title การออกแบบบ้านพักอาศัยเพื่อการประหยัดพลังงาน ด้วยแนวคิดสถาปัตยกรรมยั่งยืน /
Creator อมรรัตน์ พงศ์พิศิษฏ์สกุล
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2547
Keyword บ้าน ,สถาปัตยกรรมแบบยั่งยืน
ISBN 974-17-6712-9
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

อมรรัตน์ พงศ์พิศิษฏ์สกุล, (2547) การออกแบบบ้านพักอาศัยเพื่อการประหยัดพลังงาน ด้วยแนวคิดสถาปัตยกรรมยั่งยืน /. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,:ม.ป.ท.
อมรรัตน์ พงศ์พิศิษฏ์สกุล, 2547. การออกแบบบ้านพักอาศัยเพื่อการประหยัดพลังงาน ด้วยแนวคิดสถาปัตยกรรมยั่งยืน /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,;
อมรรัตน์ พงศ์พิศิษฏ์สกุล, การออกแบบบ้านพักอาศัยเพื่อการประหยัดพลังงาน ด้วยแนวคิดสถาปัตยกรรมยั่งยืน /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.