รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2004.343
Title การออกแบบบ้านพักอาศัยเพื่อการประหยัดพลังงาน ด้วยแนวคิดสถาปัตยกรรมยั่งยืน /
Creator อมรรัตน์ พงศ์พิศิษฏ์สกุล
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2547
Keywords 1. บ้าน(ชุดที่1)
2. สถาปัตยกรรมแบบยั่งยืน(ชุดที่2)
ISBN 974-17-6712-9
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

อมรรัตน์ พงศ์พิศิษฏ์สกุล. (2547). การออกแบบบ้านพักอาศัยเพื่อการประหยัดพลังงาน ด้วยแนวคิดสถาปัตยกรรมยั่งยืน /.
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
อมรรัตน์ พงศ์พิศิษฏ์สกุล. 2547. "การออกแบบบ้านพักอาศัยเพื่อการประหยัดพลังงาน ด้วยแนวคิดสถาปัตยกรรมยั่งยืน /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
อมรรัตน์ พงศ์พิศิษฏ์สกุล. "การออกแบบบ้านพักอาศัยเพื่อการประหยัดพลังงาน ด้วยแนวคิดสถาปัตยกรรมยั่งยืน /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2547. Print.