รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2004.342
Title การรู้จำแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ จากภาพดิจิทัลแบบทันกาล /
Creator สุกัญญา จังเจริญจิตต์กุล
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2547
Keyword ป้ายทะเบียนรถยนต์ ,การรู้จำป้ายทะเบียนรถยนต์ ,ภาพดิจิตอล
ISBN 974-17-3844-7
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

สุกัญญา จังเจริญจิตต์กุล, (2547) การรู้จำแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ จากภาพดิจิทัลแบบทันกาล /. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,:ม.ป.ท.
สุกัญญา จังเจริญจิตต์กุล, 2547. การรู้จำแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ จากภาพดิจิทัลแบบทันกาล /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,;
สุกัญญา จังเจริญจิตต์กุล, การรู้จำแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ จากภาพดิจิทัลแบบทันกาล /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.