รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2004.342
Title การรู้จำแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ จากภาพดิจิทัลแบบทันกาล /
Creator สุกัญญา จังเจริญจิตต์กุล
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2547
Keywords 1. ป้ายทะเบียนรถยนต์(ชุดที่1)
2. การรู้จำป้ายทะเบียนรถยนต์(ชุดที่2)
3. ภาพดิจิตอล(ชุดที่3)
ISBN 974-17-3844-7
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

สุกัญญา จังเจริญจิตต์กุล. (2547). การรู้จำแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ จากภาพดิจิทัลแบบทันกาล /.
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
สุกัญญา จังเจริญจิตต์กุล. 2547. "การรู้จำแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ จากภาพดิจิทัลแบบทันกาล /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
สุกัญญา จังเจริญจิตต์กุล. "การรู้จำแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ จากภาพดิจิทัลแบบทันกาล /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2547. Print.