รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.1997.234
Title ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรแพลงก์ตอนกับความหนาแน่นและฤดูกาลสืบพันธุ์ของหอยสกุล Solen ณ ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม /
Creator รังสิมันต์ บัวทอง
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2540
Keyword หอยหลอด ,หอยหิน ,แพลงค์ตอน
ISBN 974-637-050-2
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Abstract

บรรณานุกรม

รังสิมันต์ บัวทอง, (2540) ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรแพลงก์ตอนกับความหนาแน่นและฤดูกาลสืบพันธุ์ของหอยสกุล Solen ณ ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม /. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,:ม.ป.ท.
รังสิมันต์ บัวทอง, 2540. ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรแพลงก์ตอนกับความหนาแน่นและฤดูกาลสืบพันธุ์ของหอยสกุล Solen ณ ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,;
รังสิมันต์ บัวทอง, ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรแพลงก์ตอนกับความหนาแน่นและฤดูกาลสืบพันธุ์ของหอยสกุล Solen ณ ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.