รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.1997.234
Title ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรแพลงก์ตอนกับความหนาแน่นและฤดูกาลสืบพันธุ์ของหอยสกุล Solen ณ ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม /
Creator รังสิมันต์ บัวทอง
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2540
Keywords 1. หอยหลอด(ชุดที่1)
2. หอยหิน(ชุดที่2)
3. แพลงค์ตอน(ชุดที่3)
ISBN 974-637-050-2
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Abstract

บรรณานุกรม

รังสิมันต์ บัวทอง. (2540). ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรแพลงก์ตอนกับความหนาแน่นและฤดูกาลสืบพันธุ์ของหอยสกุล Solen ณ ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม /.
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
รังสิมันต์ บัวทอง. 2540. "ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรแพลงก์ตอนกับความหนาแน่นและฤดูกาลสืบพันธุ์ของหอยสกุล Solen ณ ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
รังสิมันต์ บัวทอง. "ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรแพลงก์ตอนกับความหนาแน่นและฤดูกาลสืบพันธุ์ของหอยสกุล Solen ณ ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม /".
       กรุงเทพฯ :: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2540. Print.