รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.res.2016.22
Title การพัฒนาเทคนิคการเตรียมตัวเรือนด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูปวัสดุผง
Creator ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2559
Keyword ฉีดขึ้นรูปวัสดุผง ,พอลิเอทิลีนไกลคอล
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล, (2559) การพัฒนาเทคนิคการเตรียมตัวเรือนด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูปวัสดุผง. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล, 2559. การพัฒนาเทคนิคการเตรียมตัวเรือนด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูปวัสดุผง. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล, การพัฒนาเทคนิคการเตรียมตัวเรือนด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูปวัสดุผง. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559. Print.