รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.res.2016.21
Title พอลิเมอร์นำไฟฟ้าและตอบสนองต่อไฟฟ้าเพื่อประยุกต์เป็นเซนเซอร์ แอคชูเอเตอร์ การปลดปล่อยยา และเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน
Creator อนุวัฒน์ ศิริวัฒน์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2559
Keyword พอลิเมอร์ ,เซลล์เชื้อเพลิง
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

อนุวัฒน์ ศิริวัฒน์, (2559) พอลิเมอร์นำไฟฟ้าและตอบสนองต่อไฟฟ้าเพื่อประยุกต์เป็นเซนเซอร์ แอคชูเอเตอร์ การปลดปล่อยยา และเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
อนุวัฒน์ ศิริวัฒน์, 2559. พอลิเมอร์นำไฟฟ้าและตอบสนองต่อไฟฟ้าเพื่อประยุกต์เป็นเซนเซอร์ แอคชูเอเตอร์ การปลดปล่อยยา และเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
อนุวัฒน์ ศิริวัฒน์, พอลิเมอร์นำไฟฟ้าและตอบสนองต่อไฟฟ้าเพื่อประยุกต์เป็นเซนเซอร์ แอคชูเอเตอร์ การปลดปล่อยยา และเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559. Print.