รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.res.2015.32
Title การพัฒนาเซรามิกพรุนจากดินแดงท้องถิ่นและวัสดุเหลือทิ้งในอุตสาหกรรม
Creator สิริพรรณ นิลไพรัช
Contributor 1. ธนากร วาสนาเพียรพงศ์
2. กฤษณา ศิรเลิศมุกุล
3. รัฐพล รังกุพันธ์
4. ศรีไฉล ขุนทน
5. ยุทธนา แก้วตาบุตร
6. ขนิษฐา หนูมั่น
7. อภิรัฐ ธีรภาพวิเศษพงษ์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2558
Keyword เซรามิกพรุนจากดินแดง ,วัสดุเหลือทิ้ง
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

สิริพรรณ นิลไพรัช และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2558) การพัฒนาเซรามิกพรุนจากดินแดงท้องถิ่นและวัสดุเหลือทิ้งในอุตสาหกรรม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
สิริพรรณ นิลไพรัช และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2558. การพัฒนาเซรามิกพรุนจากดินแดงท้องถิ่นและวัสดุเหลือทิ้งในอุตสาหกรรม. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
สิริพรรณ นิลไพรัช และผู้แต่งคนอื่นๆ. การพัฒนาเซรามิกพรุนจากดินแดงท้องถิ่นและวัสดุเหลือทิ้งในอุตสาหกรรม. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.