รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.res.2015.31
Title ปัจจัยที่มีผลต่อการตายก่อนหย่านมของลูกสุกรในฟาร์มสุกรเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย
Creator เผด็จ ธรรมรักษ์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2558
Keyword ฟาร์มสุกร ,การตายก่อนหย่านมของลูกสุกร
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

เผด็จ ธรรมรักษ์, (2558) ปัจจัยที่มีผลต่อการตายก่อนหย่านมของลูกสุกรในฟาร์มสุกรเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
เผด็จ ธรรมรักษ์, 2558. ปัจจัยที่มีผลต่อการตายก่อนหย่านมของลูกสุกรในฟาร์มสุกรเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
เผด็จ ธรรมรักษ์, ปัจจัยที่มีผลต่อการตายก่อนหย่านมของลูกสุกรในฟาร์มสุกรเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.