รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.res.2015.30
Title ผลของแรงดึงแบบเป็นรอบต่อระดับการแสดงออกของเอนไซม์ที่ย่อยสลาย เมทริกซ์นอกเซลล์ในเซลล์เอ็นยึดปริทันต์ของมนุษย์
Creator นีรชา สารชวนะกิจ
Contributor ปิยมาศ สำเร็จกาญจนกิจ
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2558
Keyword เซลล์เอ็นยึดปริทันต์ของมนุษย์ ,เมทริกซ์เมเทโลโปรติเนส
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf

บรรณานุกรม

นีรชา สารชวนะกิจ,ปิยมาศ สำเร็จกาญจนกิจ. (2558) ผลของแรงดึงแบบเป็นรอบต่อระดับการแสดงออกของเอนไซม์ที่ย่อยสลาย เมทริกซ์นอกเซลล์ในเซลล์เอ็นยึดปริทันต์ของมนุษย์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
นีรชา สารชวนะกิจ,ปิยมาศ สำเร็จกาญจนกิจ. 2558. ผลของแรงดึงแบบเป็นรอบต่อระดับการแสดงออกของเอนไซม์ที่ย่อยสลาย เมทริกซ์นอกเซลล์ในเซลล์เอ็นยึดปริทันต์ของมนุษย์. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
นีรชา สารชวนะกิจ,ปิยมาศ สำเร็จกาญจนกิจ. ผลของแรงดึงแบบเป็นรอบต่อระดับการแสดงออกของเอนไซม์ที่ย่อยสลาย เมทริกซ์นอกเซลล์ในเซลล์เอ็นยึดปริทันต์ของมนุษย์. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.