รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.res.2014.67
Title การศึกษาเพื่อการสร้างความมั่นคงทางมนุษย์ ด้านความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางวัฒนธรรมในการจัดการป่าชุมชนในประเทศไทย ปีที่ 1
Creator สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2557
Keyword ความมั่นคงทางมนุษย์ ,การจัดการป่าชุมชน
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, (2557) การศึกษาเพื่อการสร้างความมั่นคงทางมนุษย์ ด้านความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางวัฒนธรรมในการจัดการป่าชุมชนในประเทศไทย ปีที่ 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. การศึกษาเพื่อการสร้างความมั่นคงทางมนุษย์ ด้านความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางวัฒนธรรมในการจัดการป่าชุมชนในประเทศไทย ปีที่ 1. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, การศึกษาเพื่อการสร้างความมั่นคงทางมนุษย์ ด้านความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางวัฒนธรรมในการจัดการป่าชุมชนในประเทศไทย ปีที่ 1. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.