รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.res.2014.66
Title การทดสอบประสิทธิภาพของดีเอ็นเอวัคซีนในภาคสนามเพื่อควบคุมโรคพีอาร์อาร์เอส
Creator เดชฤทธิ์ นิลอุบล
Contributor 1. อังคณา ตันติธุวานนท์
2. ธิติมา ไตรพิพัฒน์
3. อรรถพล มาดาป้อง
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2557
Keyword ดีเอ็นเอวัคซีน ,โรคพีอาร์อาร์เอส ,การทดสอบประสิทธิภาพโรคพีอาร์อาร์เอส ,โรคติดเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอส ,ดีเอ็นเอ
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf

บรรณานุกรม

เดชฤทธิ์ นิลอุบล และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2557) การทดสอบประสิทธิภาพของดีเอ็นเอวัคซีนในภาคสนามเพื่อควบคุมโรคพีอาร์อาร์เอส. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
เดชฤทธิ์ นิลอุบล และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2557. การทดสอบประสิทธิภาพของดีเอ็นเอวัคซีนในภาคสนามเพื่อควบคุมโรคพีอาร์อาร์เอส. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
เดชฤทธิ์ นิลอุบล และผู้แต่งคนอื่นๆ. การทดสอบประสิทธิภาพของดีเอ็นเอวัคซีนในภาคสนามเพื่อควบคุมโรคพีอาร์อาร์เอส. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.