รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.res.2014.65
Title ความหลากหลายและบทบาทของปลวกและมดในระบบนิเวศป่าเต็งรัง จังหวัดน่าน (พ.ศ. 2557)
Creator ดวงแข สิทธิเจริญชัย
Contributor 1. ชัชวาล ใจซื่อกุล
2. นราธิป จันทรสวัสดิ์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2557
Keyword ความหลากหลายทางชนิดปลวก ,ความหลากหลายทางชนิดมด ,ป่าเต็งรัง ,สวนมะม่วง ,ความหลากหลายทางชนิด ,ปลวก ,มด
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

ดวงแข สิทธิเจริญชัย และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2557) ความหลากหลายและบทบาทของปลวกและมดในระบบนิเวศป่าเต็งรัง จังหวัดน่าน (พ.ศ. 2557). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
ดวงแข สิทธิเจริญชัย และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2557. ความหลากหลายและบทบาทของปลวกและมดในระบบนิเวศป่าเต็งรัง จังหวัดน่าน (พ.ศ. 2557). ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
ดวงแข สิทธิเจริญชัย และผู้แต่งคนอื่นๆ. ความหลากหลายและบทบาทของปลวกและมดในระบบนิเวศป่าเต็งรัง จังหวัดน่าน (พ.ศ. 2557). ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.