รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.res.2014.64
Title ความหลากชนิดและดีเอ็นเอบาร์โค้ดของกิ้งกือ บริเวณพื้นที่หมู่เกาะแสมสารในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Creator ปิโยรส ทองเกิด
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2557
Keyword กิ้งกือ ,หมู่เกาะแสมสาร ,ความหลากหลายทางชีวภาพ ,ดีเอ็นเอบาร์โค้ด
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

ปิโยรส ทองเกิด, (2557) ความหลากชนิดและดีเอ็นเอบาร์โค้ดของกิ้งกือ บริเวณพื้นที่หมู่เกาะแสมสารในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
ปิโยรส ทองเกิด, 2557. ความหลากชนิดและดีเอ็นเอบาร์โค้ดของกิ้งกือ บริเวณพื้นที่หมู่เกาะแสมสารในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
ปิโยรส ทองเกิด, ความหลากชนิดและดีเอ็นเอบาร์โค้ดของกิ้งกือ บริเวณพื้นที่หมู่เกาะแสมสารในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.