รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.res.2014.63
Title อนุกรมวิธานของหอยขัดเปลือกวงศ์ Ariophantidae ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี และ เขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี
Creator จิรศักดิ์ สุจริต
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2557
Keyword อนุกรมวิธานของหอยขัดเปลือกวงศ์ ,Ariophantidae ,หมู่เกาะแสมสาร ,หอยทากบก ,การวิภาคศาสตร์ ,ชลบุรี ,เกาะแสมสาร
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

จิรศักดิ์ สุจริต, (2557) อนุกรมวิธานของหอยขัดเปลือกวงศ์ Ariophantidae ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี และ เขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
จิรศักดิ์ สุจริต, 2557. อนุกรมวิธานของหอยขัดเปลือกวงศ์ Ariophantidae ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี และ เขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
จิรศักดิ์ สุจริต, อนุกรมวิธานของหอยขัดเปลือกวงศ์ Ariophantidae ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี และ เขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.