รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.res.2014.62
Title ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ขาปล้องในระบบนิเวศการเกษตรและพื้นที่รอบข้างในพื้นที่ อพ.สธ. (พ.ศ. 2557)
Creator ชัชวาล ใจซื่อกุล
Contributor มารุต เฟื่องอาวรณ์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2557
Keyword สัตว์ขาปล้อง ,ระบบนิเวศการเกษตร ,การควบคุมโดยชีววิธี ,การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ,แมลงศัตรูพืช ,ตัวชี้วัดทางชีวภาพ
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf

บรรณานุกรม

ชัชวาล ใจซื่อกุล,มารุต เฟื่องอาวรณ์. (2557) ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ขาปล้องในระบบนิเวศการเกษตรและพื้นที่รอบข้างในพื้นที่ อพ.สธ. (พ.ศ. 2557). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
ชัชวาล ใจซื่อกุล,มารุต เฟื่องอาวรณ์. 2557. ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ขาปล้องในระบบนิเวศการเกษตรและพื้นที่รอบข้างในพื้นที่ อพ.สธ. (พ.ศ. 2557). ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
ชัชวาล ใจซื่อกุล,มารุต เฟื่องอาวรณ์. ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ขาปล้องในระบบนิเวศการเกษตรและพื้นที่รอบข้างในพื้นที่ อพ.สธ. (พ.ศ. 2557). ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.