รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.res.2014.61
Title ความหลากหลายทางพันธุกรรมของอึ่งบางชนิดในสกุล Microhyla ในพื้นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี โดยวิเคราะห์จากลำดับนิวคลีโอไทด์ ของยีน COI และยีน 16S rRNA ในไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอ
Creator อัมพร วิเวกแว่ว
Contributor วิเชฏฐ์ คนซื่อ
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2557
Keyword สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ,อึ่ง ,ความหลากหลายทางพันธุกรรมของอึ่ง ,การผสมข้ามสายพันธุ์ ,ไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอ ,ยีนโฟลว์ ,สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

อัมพร วิเวกแว่ว,วิเชฏฐ์ คนซื่อ. (2557) ความหลากหลายทางพันธุกรรมของอึ่งบางชนิดในสกุล Microhyla ในพื้นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี โดยวิเคราะห์จากลำดับนิวคลีโอไทด์ ของยีน COI และยีน 16S rRNA ในไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
อัมพร วิเวกแว่ว,วิเชฏฐ์ คนซื่อ. 2557. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของอึ่งบางชนิดในสกุล Microhyla ในพื้นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี โดยวิเคราะห์จากลำดับนิวคลีโอไทด์ ของยีน COI และยีน 16S rRNA ในไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอ. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
อัมพร วิเวกแว่ว,วิเชฏฐ์ คนซื่อ. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของอึ่งบางชนิดในสกุล Microhyla ในพื้นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี โดยวิเคราะห์จากลำดับนิวคลีโอไทด์ ของยีน COI และยีน 16S rRNA ในไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอ. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.