รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.res.2014.60
Title โครงการสำรวจความหลากหลายของค้างคาวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก ภายใต้โครงการ อพ.สธ.-จฬ. (พ.ศ. 2557)
Creator ธงชัย งามประเสริฐวงศ์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2557
Keyword ค้างคาว ,สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก ,ความหลากหลายของค้างคาว ,สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf

บรรณานุกรม

ธงชัย งามประเสริฐวงศ์, (2557) โครงการสำรวจความหลากหลายของค้างคาวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก ภายใต้โครงการ อพ.สธ.-จฬ. (พ.ศ. 2557). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
ธงชัย งามประเสริฐวงศ์, 2557. โครงการสำรวจความหลากหลายของค้างคาวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก ภายใต้โครงการ อพ.สธ.-จฬ. (พ.ศ. 2557). ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
ธงชัย งามประเสริฐวงศ์, โครงการสำรวจความหลากหลายของค้างคาวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก ภายใต้โครงการ อพ.สธ.-จฬ. (พ.ศ. 2557). ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.