รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.res.2014.59
Title การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มฟอแรมมินิเฟอร่าในระบบนิเวศปะการังของเกาะแสมสารและเกาะแรด จังหวัดชลบุรี
Creator สมภพ รุ่งสุภา
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2557
Keyword ความหลากหลายทางชีวภาพ ,ฟอแรมมินิเฟอร่า ,ระบบนิเวศปะการัง ,ปะการัง
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf

บรรณานุกรม

สมภพ รุ่งสุภา, (2557) การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มฟอแรมมินิเฟอร่าในระบบนิเวศปะการังของเกาะแสมสารและเกาะแรด จังหวัดชลบุรี. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
สมภพ รุ่งสุภา, 2557. การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มฟอแรมมินิเฟอร่าในระบบนิเวศปะการังของเกาะแสมสารและเกาะแรด จังหวัดชลบุรี. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
สมภพ รุ่งสุภา, การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มฟอแรมมินิเฟอร่าในระบบนิเวศปะการังของเกาะแสมสารและเกาะแรด จังหวัดชลบุรี. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.