รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.res.2014.58
Title โครงการศึกษาการเคลื่อนย้ายประชากรและการใช้ถิ่นอาศัยย่อยของค้างคาวคุณกิตติ ภายใต้โครงการ อพ.สธ.-จฬ.
Creator ธงชัย งามประเสริฐวงศ์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2557
Keyword โครงการ อพ.สธ.-จฬ. ,ค้างคาวคุณกิตติ ,การใช้ถิ่นของค้างคาว ,การเคลื่อนย้าย ,ถิ่นอาศัยค้างคาว
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf

บรรณานุกรม

ธงชัย งามประเสริฐวงศ์, (2557) โครงการศึกษาการเคลื่อนย้ายประชากรและการใช้ถิ่นอาศัยย่อยของค้างคาวคุณกิตติ ภายใต้โครงการ อพ.สธ.-จฬ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
ธงชัย งามประเสริฐวงศ์, 2557. โครงการศึกษาการเคลื่อนย้ายประชากรและการใช้ถิ่นอาศัยย่อยของค้างคาวคุณกิตติ ภายใต้โครงการ อพ.สธ.-จฬ. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
ธงชัย งามประเสริฐวงศ์, โครงการศึกษาการเคลื่อนย้ายประชากรและการใช้ถิ่นอาศัยย่อยของค้างคาวคุณกิตติ ภายใต้โครงการ อพ.สธ.-จฬ. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.