รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.res.2014.57
Title ความหลากหลายเชิงโมเลกุลของซิลิเอตหน้าดินจากหาดลูกลม เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
Creator ชิดชัย จันทร์ตั้งสี
Contributor 1. สถาพร บุตรน้ำเพ็ชร
2. สุชา เฉยศิริ
3. มาลินี ฉัตรมงคลกุล
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2557
Keyword โมเลกุลของซิลิเอต ,หน้าดิน ,หาดลูกลม ,ความหลากหลาย ,ซิลิเอต ,เทคนิคทางชีวโมเลกุล ,โพรติสต์ ,หาดทราย
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

ชิดชัย จันทร์ตั้งสี และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2557) ความหลากหลายเชิงโมเลกุลของซิลิเอตหน้าดินจากหาดลูกลม เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
ชิดชัย จันทร์ตั้งสี และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2557. ความหลากหลายเชิงโมเลกุลของซิลิเอตหน้าดินจากหาดลูกลม เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
ชิดชัย จันทร์ตั้งสี และผู้แต่งคนอื่นๆ. ความหลากหลายเชิงโมเลกุลของซิลิเอตหน้าดินจากหาดลูกลม เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.