รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.res.2014.56
Title การเข้าใช้พื้นที่ของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่ป่าปลูกใหม่ในพื้นที่ป่ามหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี
Creator วิเชฏฐ์ คนซื่อ
Contributor 1. กิตติภูมิ จันทร์ศรี
2. รชตะ มณีอินทร์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2557
Keyword สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ,ป่าปลูกใหม่ ,พื้นที่ป่ามหาวิทยาลัย ,พื้นที่ป่าปลูกใหม่ ,อึ่งอ่างบ้าน ,อึ่งขาคำ ,อึ่งน้ำเต้า
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf

บรรณานุกรม

วิเชฏฐ์ คนซื่อ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2557) การเข้าใช้พื้นที่ของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่ป่าปลูกใหม่ในพื้นที่ป่ามหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
วิเชฏฐ์ คนซื่อ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2557. การเข้าใช้พื้นที่ของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่ป่าปลูกใหม่ในพื้นที่ป่ามหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
วิเชฏฐ์ คนซื่อ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การเข้าใช้พื้นที่ของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่ป่าปลูกใหม่ในพื้นที่ป่ามหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.