รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.res.2013.66
Title การเปลี่ยนแปลงมีเซ็นไคมอลสเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อฟันและช่องปาก เป็นกลุ่มเซลล์ที่เหมือนไอเล็ทในห้องทดลอง
Creator ปิยะรัตน์ จันทร์ศิริพรชัย
Contributor ธนภูมิ โอสถานนท์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2556
Keyword ฟันและช่องปาก ,เซ็นไคมอลสเต็มเซลล์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

ปิยะรัตน์ จันทร์ศิริพรชัย,ธนภูมิ โอสถานนท์. (2556) การเปลี่ยนแปลงมีเซ็นไคมอลสเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อฟันและช่องปาก เป็นกลุ่มเซลล์ที่เหมือนไอเล็ทในห้องทดลอง. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
ปิยะรัตน์ จันทร์ศิริพรชัย,ธนภูมิ โอสถานนท์. 2556. การเปลี่ยนแปลงมีเซ็นไคมอลสเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อฟันและช่องปาก เป็นกลุ่มเซลล์ที่เหมือนไอเล็ทในห้องทดลอง. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
ปิยะรัตน์ จันทร์ศิริพรชัย,ธนภูมิ โอสถานนท์. การเปลี่ยนแปลงมีเซ็นไคมอลสเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อฟันและช่องปาก เป็นกลุ่มเซลล์ที่เหมือนไอเล็ทในห้องทดลอง. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.