รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.res.2013.65
Title การพัฒนากระดาษเคลือบดินเหนียวนาโนสำหรับยืดอายุผลิตผลทางการเกษตร
Creator อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ
Contributor 1. นุชจรินทร์ เหลืองสะอาด
2. หทัยกานต์ มนัสปิยะ
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2556
Keyword กระดาษเคลือบดินเหนียวนาโน ,ผลทางการเกษตร ,การพัฒนากระดาษเคลือบ ,กระดาษเคลือบดินเหนียว ,ผลิตผลทางการเกษตร
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2556) การพัฒนากระดาษเคลือบดินเหนียวนาโนสำหรับยืดอายุผลิตผลทางการเกษตร. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2556. การพัฒนากระดาษเคลือบดินเหนียวนาโนสำหรับยืดอายุผลิตผลทางการเกษตร. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การพัฒนากระดาษเคลือบดินเหนียวนาโนสำหรับยืดอายุผลิตผลทางการเกษตร. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.