รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.res.2012.96
Title ความผิดปกติทางเพศของหอยทะเลฝาเดียวที่เกิดจากสารป้องกันการเกาะติดของสิ่งมีชีวิต ระยะที่ 3: การเหนี่ยวนำให้เกิดความผิดปกติทางเพศ (Imposex induction) ในห้องปฏิบัติการ
Creator ณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2555
Keyword หอยทะเลฝาเดียว ,การเหนี่ยวนำให้เกิดความผิดปกติ ,ความผิดปกติทางเพศของหอย ,ความผิดปกติเพศหอย ,สารไตรบิวทิลทิน ,Nassarius livecens ,Nassarius stolatus
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

ณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์, (2555) ความผิดปกติทางเพศของหอยทะเลฝาเดียวที่เกิดจากสารป้องกันการเกาะติดของสิ่งมีชีวิต ระยะที่ 3: การเหนี่ยวนำให้เกิดความผิดปกติทางเพศ (Imposex induction) ในห้องปฏิบัติการ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
ณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์, 2555. ความผิดปกติทางเพศของหอยทะเลฝาเดียวที่เกิดจากสารป้องกันการเกาะติดของสิ่งมีชีวิต ระยะที่ 3: การเหนี่ยวนำให้เกิดความผิดปกติทางเพศ (Imposex induction) ในห้องปฏิบัติการ. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
ณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์, ความผิดปกติทางเพศของหอยทะเลฝาเดียวที่เกิดจากสารป้องกันการเกาะติดของสิ่งมีชีวิต ระยะที่ 3: การเหนี่ยวนำให้เกิดความผิดปกติทางเพศ (Imposex induction) ในห้องปฏิบัติการ. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.