รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.res.2007.88
Title คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ /
Creator ไพฑูรย์ สินลารัตน์
Publisher คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2550
Keywords 1. ผู้เรียนแบบ 4 ร(ชุดที่1)
2. คุณลักษณะ(ชุดที่2)
3. การเรียนรู้(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2550). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ /.
       กรุงเทพฯ :: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ไพฑูรย์ สินลารัตน์. 2550. "คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ /".
       กรุงเทพฯ :: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ไพฑูรย์ สินลารัตน์. "คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ /".
       กรุงเทพฯ :: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2550. Print.