รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.res.2007.88
Title คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ /
Creator ไพฑูรย์ สินลารัตน์
Publisher คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2550
Keyword ผู้เรียนแบบ 4 ร ,คุณลักษณะ ,การเรียนรู้
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ไพฑูรย์ สินลารัตน์, (2550) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ /. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,:ม.ป.ท.
ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2550. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ /. ม.ป.ท.:คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,;
ไพฑูรย์ สินลารัตน์, คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ /. ม.ป.ท.:คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.