รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2009.706
Title สถานการณ์เกี่ยวกับสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ของสตรีในสถานประกอบการ
Creator สุสัณหา ยิ้มแย้ม
Contributor 1. สุจิตรา เทียนสวัสดิ์
2. จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์
Publisher คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2552
Keyword อนามัยเจริญพันธุ์ ,บริการสุขภาพ ,สตรีในสถานประกอบการ ,การสื่อสารสุขภาพ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

สุสัณหา ยิ้มแย้ม และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2552) สถานการณ์เกี่ยวกับสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ของสตรีในสถานประกอบการ. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
สุสัณหา ยิ้มแย้ม และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2552. สถานการณ์เกี่ยวกับสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ของสตรีในสถานประกอบการ. ม.ป.ท.:คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
สุสัณหา ยิ้มแย้ม และผู้แต่งคนอื่นๆ. สถานการณ์เกี่ยวกับสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ของสตรีในสถานประกอบการ. ม.ป.ท.:คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552. Print.