รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2008.944
Title การจำแนกทารกในครรภ์ที่เป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดฮีโมโกลบินบารท์ โดยใช้ค่าดอพเลอร์ของเส้นเลือดแดง มิดเดิล ซีรีบรัล
Creator เกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ
Contributor 1. วีรวิทย์ ปิยะมงคล
2. ธีระ ทองสง
Publisher ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Publication Year 2551
Keyword ทารกในครรภ์ ,ธาลัสซีเมีย ,เส้นเลือดแดง
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

เกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2551) การจำแนกทารกในครรภ์ที่เป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดฮีโมโกลบินบารท์ โดยใช้ค่าดอพเลอร์ของเส้นเลือดแดง มิดเดิล ซีรีบรัล. ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:ม.ป.ท.
เกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2551. การจำแนกทารกในครรภ์ที่เป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดฮีโมโกลบินบารท์ โดยใช้ค่าดอพเลอร์ของเส้นเลือดแดง มิดเดิล ซีรีบรัล. ม.ป.ท.:ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;
เกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การจำแนกทารกในครรภ์ที่เป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดฮีโมโกลบินบารท์ โดยใช้ค่าดอพเลอร์ของเส้นเลือดแดง มิดเดิล ซีรีบรัล. ม.ป.ท.:ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551. Print.