รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2008.943
Title ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมโรคตาแดงในนักเรียน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
Creator ประภาพร มุทุมล
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Publication Year 2551
Keyword ตาแดง ,นักเรียน
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf

บรรณานุกรม

ประภาพร มุทุมล, (2551) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมโรคตาแดงในนักเรียน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:ม.ป.ท.
ประภาพร มุทุมล, 2551. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมโรคตาแดงในนักเรียน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;
ประภาพร มุทุมล, ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมโรคตาแดงในนักเรียน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551. Print.