รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2008.942
Title ความพึงพอใจของผู้บริหาร ต่อแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ในอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย
Creator ณัฐ ประสีระเตสัง
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Publication Year 2551
Keyword ความพอใจของผู้บริหาร ,แรงงานไทย ,แรงงานต่างด้าว ,อุตสาหกรรมสิ่งทอ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf

บรรณานุกรม

ณัฐ ประสีระเตสัง, (2551) ความพึงพอใจของผู้บริหาร ต่อแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ในอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:ม.ป.ท.
ณัฐ ประสีระเตสัง, 2551. ความพึงพอใจของผู้บริหาร ต่อแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ในอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;
ณัฐ ประสีระเตสัง, ความพึงพอใจของผู้บริหาร ต่อแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ในอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551. Print.