รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.711
Title ผลของการกระตุ้นไฟฟ้าร่วมกับการป้อนกลับทางชีวภาพ ต่อการฟื้นสภาพการเคลื่อนไหวของขาในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
Creator มนลดา ลู่ควร
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Publication Year 2550
Keyword อัมพาตครึ่งซีก ,การกระตุ้นด้วยไฟฟ้า ,การเคลื่อนไหว ,ขา
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

มนลดา ลู่ควร, (2550) ผลของการกระตุ้นไฟฟ้าร่วมกับการป้อนกลับทางชีวภาพ ต่อการฟื้นสภาพการเคลื่อนไหวของขาในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:ม.ป.ท.
มนลดา ลู่ควร, 2550. ผลของการกระตุ้นไฟฟ้าร่วมกับการป้อนกลับทางชีวภาพ ต่อการฟื้นสภาพการเคลื่อนไหวของขาในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;
มนลดา ลู่ควร, ผลของการกระตุ้นไฟฟ้าร่วมกับการป้อนกลับทางชีวภาพ ต่อการฟื้นสภาพการเคลื่อนไหวของขาในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. Print.